menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the semi-annual report SA-P for 2019.

Raport bieżący nr 35/2019

Zarząd ATLANTIS SE przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za półrocze 2019 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2019 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport półroczny nie zamieścił sprawozdania finansowego w angielskiej wersji językowej. W załączeniu przesyłamy załącznik z w/w plikiem. Pozostała zawartość raportu półrocznego pozostaje bez zmian.The Management Board of ATLANTIS SE publicizes a correction of the semi-annual report for the half-year of 2019 published on September 30, 2019. The Management Board of the Company explains that while publishing the semi-annual report, they did not enclose the financial statements in English language version. We send an attachement with aforementioned file. The other part of the semi-annual report remains unchaged.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI