menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 441
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -54 -462
III. Zysk _strata_ brutto 211 -370
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 505 8
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1709 -43
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1200 0
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 41 -35
VIII. Aktywa razem * 11839 16 551
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 217 566
X. Kapitał własny * 11 622 15 585
XI. Kapitał zakładowy * 2750 2 685
XII. Liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000
XIII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _ EUR_ 0,01 -0,01
XIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,01 -0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _EUR_* 0,46 0,62
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI