menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Spłata pozostałej części pożyczki. / Repayment of the remaining part of the loan.

Raport bieżący nr 40/2019

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 14.12.2018r. oraz raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 21.06.2019r. oraz 38/2019 z dnia 30.12.2019r. informuje, że w dniu 31.12.2019r., na mocy postanowień Umowy pożyczki pieniężnej zawartej w dniu 14.12.2018r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę ze spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000512607_, jako Pożyczkobiorcą Emitent otrzymał spłatę pozostałej części udzielonej pożyczki .

Emitent otrzymał zwrot łącznie kwoty 36.615.207,72zł, na którą to kwotę składa się kwota kapitału udzielonej pożyczki w wysokości 35.000.000 zł oraz odsetek w kwocie 1.615.207,72zł

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ATLANTIS SE, a spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. The Management Board of ATLANTIS SE headquarted in Tallinn, hereby with reference to the current report no. 56/2018 of 14/12/2018 and the current report no. 30/2019 of 21/06/2019, and the current report no 38/2019 of 30/12/2019 informs that on 31/12/2019 pursuant to the provisions of the Cash Loan Agreement concluded on 14/12/2018 by the Issuer as a Lender with the company IFEA Sp. z o.o. in Płock _KRS 0000512607_, as the Borrower, the Issuer received repayment of the remaining part of the loan granted.

The issuer received a total refund of PLN 36.615.207,72 which includes the principal of the loan granted in the amount of PLN 35.000.000 and the interest in the amount of PLN 1.615.207,72.

The Issuer also informs that between ATLANTIS SE and the company IFEA Sp. z o.o. with headquarters in Płock there are personal ties. The Chairman of the Borrower’s Management Board is a Member of the Issuer’s Supervisory Board.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI