menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 06.03.2012r. informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 06.04.2012r. zaoferował 3 podmiotom do objęcia łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L z czego jednemu z podmiotów 165.346.280 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L, pozostałym dwóm podmiotom zaoferowane zostało po 6.326.860 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.

Na skutek złożonych przez wszystkie trzy podmioty ofert pokrywających się z ofertą Emitenta w dniu 12.04.2012r. doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia oraz wydania łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji emisji serii L Emitenta wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 NWZA z dnia 31.08.2011r.

Wyżej wskazane trzy podmioty w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 12.04.2012r dokonały zapisu na 178.000.000 akcji serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,35 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 62.300.000 zł. Cena emisyjna akcji serii L zgodnie z upoważnieniem NWZA z dnia 31.08.2011 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzającej cenę ustaloną na poziomie 0,43 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 178.000.000 akcji serii L Emitenta wyniosła 76.540.000 zł. Akcje w ilości 178.000.000 sztuk opłacone zostały w całości gotówką.

178.000.000 akcji Emitenta objętych przez jeden z podmiotów oraz pozostałe dwa podmioty będzie stanowić 47,09 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 178.000.000 głosów stanowiących 47,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po wydaniu akcji o których mowa powyżej oraz po wydaniu akcji o których mowa w raporcie bieżącym nr 10//2012 z dnia 06.03.2012r. kapitał zakładowy Spółki z wynosić będzie 132.300.000 złotych i dzielić się będzie na 378.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł każda.

Emitent poinformuje o wydaniu akcji zgodnie z treścią art. 451 par. 3 kodeksu spółek handlowych, tj w momencie ich zapisania na rachunkach uprawnionych akcjonariuszy.