menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 4/2019

Raport kwartalny Q 4/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 146 139
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -59 -330
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 311 18
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 609 -66
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 816 -8 677
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 1 213 8 648
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 6 97
VIII. Aktywa razem 12 618 12 285
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 584 640
X. Kapitał zakładowy 2 750 2 750
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _ EURO_ 0,01 -0,12
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,49 0,47

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI