menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie aktywów znacznej wartości

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą Płocku w informuje, że w dniu 12.04.2012r. objął 75.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 75.000.000zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392143.

Objęcie obligacji spółki DAMF Invest S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 948 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 71.100.000 zł.

Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu DAMF Invest S.A. z dnia 2 kwietnia zgodnie z przepisem art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 12.04.2012r. Obligacje są nie oprocentowanie. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 11.04.2013r. Cena wykupu obligacji przez DAMF Invest S.A. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 1000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 75.000.000, zł.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji DAMF Invest S.A. są środki własne natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 11.04.2013r.

Emitent informuje, również, że pomiędzy członkami organów Emitenta a członkami organów spółki DAMF Invest zachodzą powiązania: Prezes Spółki DAMF Invest S.A. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski pełnią również funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki DAMF Invest S.A. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

Emitent informuje, że spółka DAMF Invest S.A. jest spółką powiązaną będąca akcjonariuszem Emitenta posiadającym powyżej 23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów. Nabycie obligacji DAMF Invest S.A. nastąpiło na warunkach wskazanych w niniejszym raporcie.