menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company’s assets.

Raport bieżący nr 5/2020

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem rocznym za rok obrotowy 2019/2020, Zarząd Emitenta w dniu 09.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2020r. aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.
Na dzień bilansowy 30.06.2020r Emitent posiadał 12.529 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowiła 43,33% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniała do oddania 12.529 głosów stanowiących 43,33% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent w dniu 9.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu w VI kwartale roku obrotowego 2019/2020 aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 12.915 tys. zł.
Dotychczas prezentowana wartość 12.529 udziałów IFEA Sp. z o.o. w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.12.2018 roku wynosiła 12.915 tys. zł.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości powyższego aktywa w związku z likwidacją spółki IFEA Sp. z o.o.

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, hereby informs that in connection with works being carried out on the financial report for the financial year 2019/2020, the Management Board of the Issuer on July 9, 2020 decided to make a revaluation of the Company’s financial assets as at 30/06/2020.
As at the balance date 30/06/2020 the Issuer holds 12.529 stocks of IFEA Sp. z o. o., that consists of 43,33% of the share capital and grants 12.529 votes consisting of 43,33% of the total number of votes at the general meeting of IFEA Sp. z o. o.
On July 9, 2020 the Issuer decided to revaluate the Issuer’s assets in the 6th quarter of the financial year 2019/2020 due to decrease in the value of stocks of IFEA Sp. z o. o. by the value PLN 12.915 thousand.
The value of 12.529 stocks of IFEA Sp. z o. o. presented in the annual financial report of the Issuer as at December 31, 2018 was PLN 12.915 thousand.
The Management Board decided to make a revaluation write-off of this asset due to liquidation of IFEA Sp. z o. o.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI