menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku.Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019

Raport bieżący nr 6/2020

Zarząd ATLANTIS SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 08.10.2020 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916_ jako Pożyczkobiorcą, o której to pożyczce informował raportem bieżącym nr 39/2019 z dnia 30.12.2019 roku.
Na mocy zawartego Aneksu z dnia 8.10.2020 roku do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019r. strony dokonały zmiany okresu na jaki udzielona została pożyczka , wskazując nowy termin jej zwrotu na dzień 30.06.2023 roku. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie uległy zmianie.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ATLANTIS SE, a spółką FON SE w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.
Członek Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Zarządu Pożyczkobiorcy.
Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkobiorcy.
Ponadto Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta _65,49 %_ jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy _34,53 %_.

The Management Board of ATLANTIS SE in Tallinn hereby informs that on 8/10/2020 the Issuer as the Lender concluded an Annex to the Cash Loan Agreement with FON SE with its registered office in Tallinn, Estonia _Ariregister Estonia number: 14617916_ as the Borrower. The information about the loan was included in Current Report No. 39/2019 of 30/12/2019.
Under the concluded Annex of 8/10/2020 to the Loan Agreement of 30/12/2019 the parties changed the period for which the loan was granted indicating the new date of its return as 30/06/2023. The other terms of the Loan Agreement remained unchanged. The Issuer also informs that there are personal ties between ATLANTIS SE and FON SE in Tallinn, Estonia.
The Member of the Issuer’s Management Board is the Member of the Borrower’s Management Board. In addition, three members of the Issuer’s Supervisory Board perform a function in the Borrower’s Supervisory Board.
Moreover, the Issuer informs that a significant shareholder of the Issuer _65,49%_ is also a significant shareholder of the Borrower _34,53%_.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI