menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport roczny R 2019

Raport roczny R 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

ROK ROK
01.01.2019
30.06.2020
01.01.2018
31.12.2018
EUR EUR
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów z działalności kontynuowanej
617 139
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów z działalności zaniechanej
0 466
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności
kontynuowanej
345 -330
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności
kontynuowanej
-2800 18
Zysk (strata z działalności zaniechanej) 0 -2938
Zysk (strata) netto -2800 -2921
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
operacyjnej
164 18313
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
inwestycyjnej
0 -84
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
finansowej
-52 8648
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 112 -97
Aktywa razem 8483 12285
Zobowiązania krótkoterminowe 8 640
Kapitał własny 8475 11604
Kapitał zakładowy 2750 2750
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 25000000 25000000
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej
przypadający na jedną akcję (w zł / EURO)
-0,11 0,00
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł /
EURO)
-0,11 -0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,34 0,46

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI