menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 1/2020

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EURO
Trzy miesiące zakończone 30 września 2020 Trzy miesiące zakończone 30 września 2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
17 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 -166
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 149
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
operacyjnej
-1 0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
-1 0
Aktywa razem * 8342 8483
Zobowiązania krótkoterminowe* 12 8
Kapitał zakładowy * 2750 2750
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 25000000 25000000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,33 0,34

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI