menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 7.12.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 7/12/2020.)

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa prawna: Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 7 grudnia 2020 r. Oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej “Spółka”_, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym 14633855, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.750.000 euro jest podzielony na 25 000 000 akcji bez wartości nominalnej.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu została ustalona na dzień 1 grudnia 2020 roku godz. 23:59, _ data ustalenia listy_. Według księgi akcyjnej Spółki z dnia 1 grudnia 2020 r. godz. 23:59, prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem wszystkich akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA _kod PL-0000081582, dalej “KDPW”__, który posiada wszystkie 25 000 000 akcji / głosów bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki.
KDPW udzielił pełnomocnictwa Damianowi Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ zgodnie z którym osoba uprawniona może wykonywać w imieniu KDPW uprawnienia akcjonariusza _w tym prawo głosu na walnym zgromadzeniu_ w zakresie z 16 372 683 akcji / głosów Spółki. Z listy akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika, że 16 372 683 _tj. 65,491%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia. Nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.
Dlatego zgromadzenie posiada kworum.
W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Legal basis: According to the printout from the central database of the registry department of the District Court in Tartu of December 7, 2020 and in accordance with the Articles of Association of ATLANTIS SE _hereinafter the “Company”_, the Company was registered with the District Court in Tartu on January 2, 2019. under registration number 14633855, registered office of Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with a share capital of EUR 2,750,000, is divided into 25,000,000 shares without par value.
The list of Shareholders entitled to participate in the general meeting was established on December 1, 2020 at 23:59, _date of establishing the list_. According to the Company’s share register of December 1, 2020, at 23:59, kept by NASDAQ CSD SE _Latvian register code 40003242879_, the holder of all shares of the Company is the National Depository for Securities _National Depository for Securities SA _code PL-0000081582, hereinafter “KDPW”__, which holds all shares / votes without par value on behalf and for the benefit of the actual shareholders of the Company.
KDPW granted a power of attorney to Damian Patrowicz _Estonian identification code 39008050063_, according to which an authorized person may exercise shareholder rights _including voting rights at the general meeting_ on behalf of 16,372,683 shares / votes of the Company. The list of the Company’s shareholders present at the Annual General Meeting shows that 16,372,683 _ie 65.491%_ of all votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.
The holding of the Company’s general meeting is governed by § 296 of the Code of Commercial Companies, which states that in the event of a breach of the legal requirements or the articles of association relating to the convening of a general meeting, the general meeting is not entitled to convene a general meeting. There is no right to adopt resolutions unless all shareholders participate or all shareholders are represented at the general meeting. Resolutions adopted at this meeting are invalid, unless the shareholders who have breached the procedure of convening the meeting agree to the resolutions.
Therefore, the congregation has a quorum.
Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI