menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Dokument informacyjny emisji premiowej (bonus issue). Information document of the bonus issue.

Raport bieżący nr 11/2020

W związku z przegłosowaną emisją premiową akcji _ang. bonus issue_ o której mowa w Uchwale nr 3 ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 7 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki ATLANTIS SE w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być opublikowany, w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylająca dyrektywę 2003/71 WE Spółka udostępnia w załączniku dokument o którym mowa w Rozdziale I Postanowień Ogólnych Artykuł 1 pkt 5 ust. g_ oraz pkt 3 ust. h_

As a result of the voted bonus issue referred to in Resolution No. 3 of the last Ordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of December 7, 2020, the Management Board of ATLANTIS SE with reference to REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC the Company encloses the document referred to CHAPTER I of GENERAL PROVISIONS Article 1 point 5 paragraph g_ and point 3 paragraph h_

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI