menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla akcjonariuszy w sprawie darmowej emisji akcji (bonuss issue). Information for shareholders on the bonus issue of shares

Raport bieżący nr 1/2021

Zarząd Atlantis SE informuje, iż podjął decyzję o nieskładaniu wniosku do Zarządu GPW S.A. o przedłużenie zawieszenia notowań Emitenta. Uprzednio składane przez Zarząd wnioski o zawieszenie notowań były podyktowane faktem przeprowadzania przez Spółkę darmowej emisji akcji, przy proporcjonalnym przydziale ich dla akcjonariuszy Emitenta. Z tego względu, że jest to procedura nieznana na polskim rynku kapitałowym oraz na polskim rynku regulowanym, Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu notowań Emitenta do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez sąd rejestrowy w Estonii. W związku z tym, iż procedura rejestracyjna się wydłuża, a jej rezultat nie jest znany, Zarząd informuje, iż ewentualne decyzje inwestycyjne powinny zawierać ryzyko braku rejestracji .Również aktualnie nie jest znany termin ustalenia kręgu akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania akcji z darmowej emisji, ponieważ będzie to zależeć od interpretacji uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która jednak nabierze mocy po jej rejestracji przez sąd rejestrowy. W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i innych kwestiach związanych z darmową emisją akcji Zarząd poinformuje stosownym komunikatem.

The Management Board of Atlantis SE informs that it has decided not to submit an application to the Management Board of GPW S.A. to extend the suspension of the Issuer’s quotation. Previously submitted by the Management Board applications of suspension of quotation were dictated by the fact the Company issued bonus shares with its proportional allocation to the Issuer’s shareholders. Due to the fact that this procedure is unknown on the Polish capital market and on the Polish regulated market, the Management Board decided to suspend the Issuer’s quotation until the registration of the Issuer’s increased share capital by the registration court in Estonia. As a result of prolonging procedure of the registration and that its result is unknown, the Management Board informs that any investment decisions should include the risk of non-registration. In addition, the date of determining the group of shareholders entitled to receive shares from the bonus issue is currently not known, as it will depend on the interpretation of the resolution of the General Meeting of Shareholders, which will take effect after its registration by the court of registration. In case of registration of the increased share capital and other matters connected with the bonus issue of shares, Management Board will inform with an appropriate announcement.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI