menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 3/2021

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 21.01.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7.12.2020 roku.
W związku z powyższym aktualne brzmienie punktów 2.1, 2.4, 4.8 Statutu Spółki jest następujące:

“2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 10 000 000 _dziesięć milionów_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 40 000 000 _czterdzieści milionów_ euro.”

“2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 100 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 400 000 000.”

“4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 2982 Kodeksu spółek handlowych.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż wprowadzenie do obrotu akcji z emisji bonusowej _ang. bonus issue_ zależne jest od decyzji Giełdy Papierów Wartościowych oraz KDPW.The Management Board of ATLANTIS SE with its registered office in Tallinn informs that on 21/01/2021 the Commercial Companies Register _Ariregister_ appropriate for Estonian law registered the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on 7/12/2020.

Therefore, the current wording of points 2.1, 2.4, 4.8 of the Company’s Articles of Association is as follows:

” 2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 10 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 40 000 000 euros.”

“2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 100 000 000 _one hundred million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 400 000 000 _four hundred million_ shares.”

“4.8. The shareholders may not vote prior to the general meeting as per § 2982 of the Commercial Code.”

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Company’s Articles of Association in Polish, English and Estonian language versions.

Moreover, the Company’s Management Board informs that the admission to trading of the shares from the bonus issue depends on the decision of the Stock Exchange and KDPW.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI