menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Emisja obligacji serii A

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2012r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji pieniężnych serii A.
Emitent informuje, że:

1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony; Cel Emisji obligacji serii A nie został określony.

2) określenie rodzaju emitowanych obligacji; Obligacje zwykłe na okaziciela Serii A

3) wielkość emisji; 24.000 Obligacji serii A o numerach od 1 do 24.000

4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia; Wartość nominalna obligacji serii A 100 zł
Wartość emisyjna obligacji serii A 94 zł

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji;
Obligacje serii A nie są oprocentowane
Termin wykupu obligacji serii A ustalony został na dzień 24.04.2013r.

6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;
Obligacje są nie zabezpieczone

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia;
Emitent planuje do dnia wykupu Obligacji serii A zobowiązania niewynikające z emisji Obligacji serii A utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej poziomie

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;
Cel Emisji Obligacji serii A nie został określony.

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne; Nie przewidziano możliwości zamiany świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

10) w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji – wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego;
Nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia.

Emitent w dniu 24.04.2012r. złożył ofertę nabycia obligacji jednemu podmiotowi, który ofertę tą przyjął, w związku z czym w dniu 24.04.2012r. nastąpiło wydanie obligacji serii A temu podmiotowi.

Emitent ponadto informuje, że zgodnie z treścią § 23.2 pkt Statutu Spółki emisja obligacji przez Emitenta leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, wobec czego Zarząd Emitenta zwoła Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad będzie przewidziana uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 17 k.s.h.

Emitent informuje również, że znaczący akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku złożyła oświadczenie w zakresie głosowania za uchwałą zatwierdzająca emisję obligacji serii A o których mowa powyżej.