menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 13/2021

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 9.04.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.03.2021 roku.
W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
“2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 10 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 40 000 000.”
Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 12 500 000.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of ATLANTIS SE with its registered office in Tallinn informs that on 9/04/2021, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonian law, registered the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 20/03/2021.
In connection with the above, the current wording of point 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:
“2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 10 000 000 _ten million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 40 000 000 _forty million_ shares.”
The current number of shares issued by the Issuer is 12 500 000.
Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI