menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zamknięcie subskrypcji akcji serii L

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Zarząd ATLANTIS S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. w ramach kapitału warunkowego.
Przedmiotową uchwałą nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało emisji nie więcej niż 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł każda Do złożenia zapisów na akcje serii L uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii L, cena emisyjna akcji serii L została ustalona na poziomie 0,43 zł za każda akcję.

ATLANTIS S.A. w dniu 05 marca 2012r wydał łącznie 74.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 05.03.2012r. zapisy na 74.000.000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 25.900.000 zł i emisyjnej 31.820.000 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.
W dniu 12.04.2012r, Emitent wydał łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 12.04.2012r. zapisy na 178.000.000 akcji serii o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 62.300.000 zł i emisyjnej 76.540.000 zł.
Łączna cena emisyjna 252.000.000 akcji serii L wyniosła 108.360.000 zł.

Akcje serii L obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 05 marca 2012r.
data zakończenia subskrypcji – 12 kwietnia 2012r.

2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 252.000.000 akcji serii L zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii L tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii L.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
252.000.000 akcji serii F.

4.Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji złożono zapisy na 252.000.000 akcji serii L w zamian za 252.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 252.000.000 akcji serii L. Emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,43zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji złożono łącznie 8 zapisów na akcje serii L.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii L zostały zaoferowane i objęte przez 5 podmiotów.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii L.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L to 108.360.000 zł. (sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 55.000 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 5000zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów -0zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,
d) koszty promocji oferty -0zł,,
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 50000zł,,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii L objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii L przypadający na jedną akcję serii L objętą subskrypcją wynosi 0,0002zł.