menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

Raport bieżący nr 14/2021

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 30.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwał nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku.
W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktów 2.1 oraz 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
“2.1. Minimalny kapitał spółki to 1 000 000 _jeden milion_ euro, a maksymalny kapitał to 4 000 000 _cztery miliony_ euro.”
“2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 10 000 000 _dziesięć milionów_, największa liczba akcji spółki to 40 000 000 _czterdzieści milionów_”
Ponadto właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ w dniu 30.06.2021 roku dokonał umorzenia 1 250 000 akcji zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku.
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki ATLANTIS SE wynosi 1.125.000,00 EUR oraz składa się z 11.250.000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej w wysokości 0,10 EUR każda akcja.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of ATLANTIS SE with its registered office in Tallinn informs that the Commercial Companies Register _Ariregister_ appropriate for Estonian law registered on June 30, 2021, the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the resolution no.1 and 2 adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 20/03/2021.

As a result of this, the current wording of point 2.1 and 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:
“2.1 The minimum amount of share capital of the Company is 1 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 4 000 000 euros.”
“2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 10 000 000 _ten million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 40 000 000 _forty million_ shares.”
In addition, the Commercial Register _Ariregister_ applicable to Estonian law on June 30, 2021 it redeemed 1 250 000 shares in accordance with Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of March 20, 2021.
Currently, the share capital of ATLANTIS SE amounts to EUR 1 125 000,00 and consists of 11 250 000 shares without par value with a book value of EUR 0,10 per share
The Issuer attached to this report the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI