menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd Atlantis S.A. w Płocku niniejszym informuje, że zgodnie z treścią art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z zapisaniem akcji serii L na rachunkach uprawnionych akcjonariuszy nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 88.200.000zł w drodze emisji akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011r.

Emitent informuje, że kapitał zakładowy Spółki przed jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii L wynosił 44.100.000 zł i dzielił się na 126.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł.

Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 132.300.000 zł i dzieli się na 378.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł. W obrocie giełdowym znajduje się 377.999.439 akcji Spółki .