menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2012 z dnia 11.05.2012r. informuje, że w dniu 13.07.2012r do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy KRS z dnia 29.06.2012r. w sprawie rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent informuje, że Sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 29.06.2012r. dokonał rejestracji 252.000.000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 88.200.000 zł.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii L została dokonana na podstawie nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011r.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 zł i dzieli się na 378.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł. W obrocie giełdowym znajduje się 377.999.439 akcji Spółki .

Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy dzieli się na 378.000.000 akcji w tym:
1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 561 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C,
4) 399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F
7) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I
8) 1.260.000 ( słownie : jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych ) akcji zwykłych na okaziciela serii J
9) 84.000.000 ( osiemdziesiąt cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii K
10) 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L