menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zwiększenie zaangażowania w Spółkę do 66 %

Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku , zawiadamia iż w dniu 16 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza DAMF Invest S.A o następującej treści :

Jako akcjonariusz spółki Atlantis S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281 (dalej: Atlantis, lub Spółka), wobec której Zawiadamiająca jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie, zawiadamiam o:
nabyciu 30.000 akcji spółki ATLANTIS S.A. w Płocku oraz osiągnięciu 66% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki Atlantis S.A.

Zawiadamiająca informuje, że w związku z przeprowadzoną przez nią procedurą publicznego wezwania na akcje Atlantis S.A. w Płocku w trybie art. art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, które to wezwanie ukazało się w dniu 05.06.2012r. a zapisy przyjmowane były w dniach od 26.06.2012r. do dnia 09.07.2012r., Zawiadamiająca nabyła 30.000 akcji Atlantis S.A. w Płocku objętych wezwaniem.

Zawiadamiająca informuje, że nabycie akcji Atlantis S.A. nastąpiło w dniu 13.07.2012r. w liczbie 30.000 , która to ilość stanowi 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 30.000 głosów stanowiących 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.

Zawiadamiająca informuje, że przed nabyciem akcji Atlantis S.A. dokonanym dnia 13.07.2012r. posiadała 249.450.000 akcji Atlantis S.A., która to ilość stanowiła 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 249.450.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie posiada łącznie 249.480.000 akcji Atlantis S.A. która to ilość stanowi 66,00% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. oraz uprawnia do oddania 249.480.000 głosów stanowiących 66,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.