menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Pośrednie nabycie akcji Emitenta

Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku , zawiadamia iż w dniu 16 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz o następującej treści :

Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków zarządu DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie zawiadamiam o:

pośrednim nabyciu 30.000 akcji spółki ATLANTIS S.A. w Płocku (dalej: Atlantis S.A. lub Spółka) oraz osiągnięciu 66% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki Atlantis S.A.

Informuję, że w związku z przeprowadzoną przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku procedurą publicznego wezwania na akcje Atlantis S.A. w Płocku w trybie art. art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, które to wezwanie ukazało się w dniu 05.06.2012r. a zapisy przyjmowane były w dniach od 26.06.2012r. do dnia 09.07.2012r., pośrednio nabyłem 30.000 akcji Atlantis S.A. w Płocku objętych wezwaniem.

Informuję, że pośrednie nabycie akcji Atlantis S.A. nastąpiło w dniu 13.07.2012r. w liczbie 30.000, która to ilość stanowi 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 30.000 głosów stanowiących 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.

Informuję, że przed nabyciem akcji Atlantis S.A. dokonanym dnia 13.07.2012r. posiadałem pośrednio przez spółkę zależna DAMF Invest S.A. 249.450.000 akcji Atlantis S.A., która to ilość stanowiłała 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawniała do oddania 249.450.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.

Informuję, że aktualnie przez DAMF Invest S.A. pośrednio posiadam łącznie 249.480.000 akcji Atlantis S.A. która to ilość stanowi 66,00% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. oraz pośrednio uprawnia do oddania 249.480.000 głosów stanowiących 66,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informuję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto informuję, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.