menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Pośrednie nabycie akcji Emitenta.

Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku zawiadamia ,iż w dniu 16 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o następującej treści :

Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie zawiadamiam o:

pośrednim nabyciu 30.000 akcji spółki ATLANTIS S.A. w Płocku (dalej: Atlantis S.A. lub Spółka) oraz osiągnięciu 66% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki Atlantis S.A.

Informuję, że w związku z przeprowadzoną przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku procedurą publicznego wezwania na akcje Atlantis S.A. w Płocku w trybie art. art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, które to wezwanie ukazało się w dniu 05.06.2012r. a zapisy przyjmowane były w dniach od 26.06.2012r. do dnia 09.07.2012r., pośrednio nabyłem 30.000 akcji Atlantis S.A. w Płocku objętych wezwaniem.

Informuję, że pośrednie nabycie akcji Atlantis S.A. nastąpiło w dniu 13.07.2012r. w liczbie 30.000, która to ilość stanowi 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 30.000 głosów stanowiących 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.

Informuję, że przed nabyciem akcji Atlantis S.A. z dnia 13.07.2012r. posiadałem pośrednio poprzez spółkę zależną DAMF Invest S.A. 249.450.000 akcji Atlantis S.A., która to ilość stanowiła 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawniała do oddania 249.450.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.

Informuję, że aktualnie przez DAMF Invest S.A. pośrednio posiadam łącznie 249.480.000 akcji Atlantis S.A. która to ilość stanowi 66,00% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. oraz pośrednio uprawnia do oddania 249.480.000 głosów stanowiących 66,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informuję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto informuję, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.