menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zobowiązanie Damf Invest S.A- znaczącego akcjonariusza do nie zbywania akcji Emitenta do dnia 31.01.2013 r.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012r. Znaczący akcjonariusz Emitenta złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta. Akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku zobowiązał się wobec Emitenta pod rygorem zapłaty Emitentowi kary umownej w wysokości 25.000.000 zł, że w okresie od dnia 11.10.2012r. do dnia 31.01.2013r. nie zbędzie, nie zastawi ani nie zobowiąże się do zbycia żadnej z posiadanych 249.480.000 akcji Emitenta, które to akcje stanowią 66,00% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają DAMF Invest S.A. do oddania 249.480.000 głosów stanowiących 66,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta