menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Stanowisko Spółki w sprawie zawieszenia notowań na okres jednego miesiąca od dnia 25 października 2012 roku do końca dnia 25 listopada 2012 roku

Zarząd Emitenta w związku z dużym zainteresowaniem mediów oraz inwestorów, pragnie z całą stanowczością podkreślić, że sankcja w postaci zawieszenia obrotu jego akcjami na maksymalny dopuszczalny prawem okres jednego miesiąca jest nieuzasadniona, dotkliwa i krzywdząca dla Emitenta oraz innych uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności dla inwestorów indywidualnych. Skierowane w dniu 25 października 2012 roku przez KNF do Zarządu GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi naraziło Emitenta jako spółkę publiczną na utratę zaufania. Przepis § 30 ust. 2 Regulaminu GPW nakłada z kolei na Zarząd GPW obowiązek podjęcia uchwały o zawieszeniu obrotu akcjami, w sytuacji kiedy KNF wystosuje przedmiotowe żądanie. W konsekwencji Zarząd GPW nie mógł postąpić inaczej i był zmuszony podjąć uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta. Wprowadza to groźny precedens przeczący fundamentalnym zasadom demokratycznego państwa prawa, który polega na prewencyjnym i zbiorowym karaniu z inicjatywy nadzorcy rynku kapitałowego wszystkich bez wyjątku uczestników tego rynku w celu “dokonania dalszych ustaleń mających znaczenie dla uczestników obrotu”. Przedmiotowe żądanie KNF powinno było być poparte skonkretyzowanymi okolicznościami, które stanowiłyby wypełnienie treści pojęć nieostrych określających przesłanki zastosowania sankcji czasowego zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. Tak istotne dla Emitenta, a także dla inwestorów żądanie KNF powinno było być zatem szczegółowo uzasadnione z podaniem konkretnych przyczyn powstania możliwości naruszenia interesów inwestorów. Jest to związane z szeroko rozumianym prawem do informacji oraz do wyjaśnienia zasadności przesłanek, którymi organ administracji państwowej kieruje się przy wydawaniu rozstrzygnięć spraw administracyjnych. Jak wynika bowiem z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązkiem każdego organu administracyjnego jest najstaranniejsze wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej wydawanych rozstrzygnięć. Przedstawiona w żądaniu KNF zdawkowa argumentacja jest sztandarowym przykładem niedopuszczalnej prawnie uznaniowości przy rozpatrywaniu sprawy administracyjnej. Zarząd GPW nie miał możliwości zweryfikowania zasadności i słuszności żądania KNF przed podjęciem uchwały o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta. Emitent również nie miał możliwości wypowiedzenia się co do zebranych przez KNF dowodów i materiałów w sprawie zgłoszenia żądania zawieszenia obrotu jego akcjami, mimo iż co do zasady taką możliwość zapewniają mu przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnosząc o zwieszenie obrotu akcjami Emitenta na okres jednego miesiąca, czyli postulując o najdłuższy prawem przewidziany termin, KNF powinna była też wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób akurat zastosowanie najdłuższego z możliwych terminów zawieszenia obrotu akcjami Emitenta miałoby przysłużyć się interesom inwestorów. Nie można doszukać się w żądaniu KNF informacji na ten temat. Nawet jeżeli okazałoby się w przyszłości że niektórzy z inwestorów faktycznie dopuścili się czynów zabronionych polegających na manipulacji instrumentem finansowym w postaci akcji Emitenta, trudno zgodzić się ze stanowiskiem KNF, jakoby obrót akcjami Emitenta odbywał się w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów i że dla ochrony właśnie ich interesów zachodziła obiektywna konieczność zastosowania sankcji w postaci zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na maksymalny dopuszczalny prawem okres jednego miesiąca.