menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Stanowisko Zarządu w sprawie ewentualnego pozwu Akcjnariuszy Spółki przeciwko KNF.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 października 2012 roku otrzymał korespondencję, z której wynika iż osoba fizyczna reprezentująca dwudziestu jeden inwestorów indywidualnych posiadających łącznie 14.000.321 akcji, które stanowią 3,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu i w kapitale zakładowym Emitenta wzywa Zarząd Emitenta do “udzielenia pomocy przy sporządzeniu pozwu przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego oraz poszczególnym pracownikom Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialnym za dokonanie bezpodstawnego zawieszenia notowań”. W korespondencji tej powołana jest ustawa z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173) ze wskazaniem, że ustawa ta normuje odpowiedzialność pracowników Komisji Nadzoru Finansowego za szkodę powstałą przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem reprezentanta rzeczonych dwudziestu jeden inwestorów indywidualnych ich szkody powstałe w wyniku braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta wskutek zawieszenia obrotu sięgają kwoty kilku milionów złotych. Zarząd Emitenta zdecydowanie i kategorycznie odmówił udzielenia jakiejkolwiek pomocy przy sporządzeniu takiego pozwu, a występowanie z tego typu roszczeniami w stosunku do Komisji Nadzoru Finansowego oraz poszczególnych jej pracowników uważa za niecelowe i w praktyce niezwykle trudne dowodowo w zakresie wykazywania przed sądem cywilnym zasadności roszczenia, samej szkody, jej rozmiaru i związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem ją wyrządzającym. Zgadza się jednak co do zasady z tym, że sankcja w postaci zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na maksymalny dopuszczalny prawem okres jednego miesiąca jest nieuzasadniona, dotkliwa i krzywdząca, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 46/2012 z dnia 29 października 2012 roku.