menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Komunikat KNF w sprawie możliwej manipulacji kursem akcji Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 06.11.2012r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki. Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie okoliczności wzrostu kursu akcji Emitenta oraz towarzyszącemu temu wzrostowi znacznemu zwiększeniu wolumenu obrotu w okresie od dnia 01 września 2012r. do dnia 10 października 2012r. ustaliła, że zaobserwowany wzrost kursu akcji spółki w wyżej wskazanym okresie był przede wszystkim skutkiem działalności grupy inwestorskiej składającej się z 8 podmiotów. Komisji Nadzoru Finansowego wskazała również, że takie zachowanie grupy inwestorów wskazuje, na to iż zamiarem grupy była maksymalizacja wolumenu obrotów, pobudzenie rynkowego popytu oraz zawyżenie kursu akcji Emitenta, a następnie skorzystanie z wpływu tych manipulacyjnych działań – w postaci sprzedaży znacznych wolumenów akcji przez określone podmioty. Pełna treść komunikatu KNF z dnia 06.11.2012r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta wskazuje, że okoliczności przywoływane przez Komisję Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 06.11.2012r. tj. dokonywanie transakcji przez podmioty trzecie na akcjach Emitenta w sposób uzasadniający podejrzenie dopuszczenia się manipulacji kursem akcji Emitenta, mają charakter niezależny od działań samej spółki i jej Zarządu. Zarząd oświadcza, że nie miał żadnego wpływu ani wiedzy o okolicznościach wskazanych przez KNF w komunikacie z dnia 06.11.2012r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że będzie podejmował działania w celu możliwie szybkiego wyjaśnienia sprawy oraz przywrócenia obrotu akcjami Emitenta. W kontekście dalszych zapytań akcjonariuszy , kierowanych do Emitenta wyrażających najwyższe zaniepokojenie publikowanymi przez organ nadzoru komunikatami , zarząd Spółki podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w raportach bieżących nr 46/2012 z dnia 29.10.2012 oraz nr 49/2012 z dnia 31.10.2012r w szczególności co do braku zasadności zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na skutek działania nielicznej grupy akcjonariuszy, w sytuacji gdy pozostali akcjonariusze nie podjęli żadnych działań mogących naruszyć interesy inwestorów i że dla ochrony właśnie ich interesów nie zachodziła obiektywna konieczność zastosowania sankcji w postaci zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na maksymalny dopuszczalny prawem okres .

Załącznik: