menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up)

Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku, informuje iż w dniu 31.01.2013r do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, złożonego w dniu 11.10.2012 roku , o którym Emitent poinformował raportem bieżącym Nr 44/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Pełna treść otrzymanego zobowiązania poniżej.
PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZOBOWIĄZANIA AKCJONARIUSZA
W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI
AKCJI SPÓŁKI ATLANTIS S.A. w Płocku złożonego w dniu 11.10.2012r.

w dniu 31.01.2013r. w Płocku,
DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143, REGON: 143234023, NIP: 7743206398, reprezentowana przez:
Małgorzatę Patrowicz – Prezes Zarządu, zwaną dalej Akcjonariuszem
wobec
ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281, REGON: 012246565, NIP: 5220000743, zwaną dalej ATLANTIS

1.Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2 który otrzymuje brzmienie:

Ҥ 2
1.Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę ATLANTIS S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności.
2.Niniejsze Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez Akcjonariusza
3.Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza.
4.Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej DAMF INVEST. ”

2.Pozostałe zapisy zawarte w “ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ATLANTIS S.A.” z dnia 11.10.2012 roku nie ulegają zmianie.