menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Objęcie 1.260.000 akcji Emitenta o wartości 2.293.200 zł

Raport bieżący nr 6/2011

Objęcie 1.260.000 akcji Emitenta o wartości 2.293.200 zł – zamknięcie subskrypcji akcji serii J.
Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 31.01.2011r. zakończona została emisja akcji zwykłych na okaziciela serii J, która odbyła się w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku przeprowadzonej emisji 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółka pozyskała 2.293.200 złotych. Cena emisyjna akcji serii J wynosiła 1,82 zł za jedną akcje Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii J nastąpiła na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.11.2008r. w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 3.255.000 zł (…) w związku z podjęciem przez zarząd Spółki uchwały Zarządu z dnia 03.01.2011r. w przedmiocie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 441.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,35 zł. Zarząd na mocy przysługujących mu kompetencji określił cenę emisyjną akcji na poziomie 1.82 zł. Akcje serii J obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 20 stycznia 2011 r.
data zakończenia subskrypcji – 31 stycznia 2011 r.

2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umowy objęcia akcji z dnia 31.01.2011r. na podstawie której objęte zostały wszystkie akcje serii J.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.260.000 akcji serii J.

4.:Przy emisji akcji serii J nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji objęto wszystkie 1.260.000 akcji serii J. Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 1.260.000 akcji serii J. Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 1,82 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji zawarto 1 umowę objęcia Akcji serii J z jedną osobą fizyczną.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii J zostały zaoferowane i objęte przez 1 osobę.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii J.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii J to 2.293.200 zł.

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: ok.10.000 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2500 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty – 0,00 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 7500 zł.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii J objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii J przypadający na jedną akcję serii J objętą subskrypcją wynosi 0,004 zł.