menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana strategii rozwoju Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że wobec długotrwale utrzymującego się stanu niepewności legislacyjnej w zakresie regulacji prawnych dotyczących rynku źródeł energii odnawialnej, Emitent nie może efektywnie realizować dotychczasowej strategii rozwoju w tej dziedzinie gospodarki. W ocenie Zarządu Emitenta dokonywanie znacznych inwestycji w ten rynek na chwilę obecną obciążone jest zbyt dużym ryzykiem.
Wobec trudności w efektywnej realizacji dotychczasowego kierunku rozwoju Spółki Zarząd podjął decyzję o przedstawieniu organom spółki – Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu projektu rozszerzenia przez Spółkę działalności gospodarczej na nowe obszary związane z działalnością finansową. Zarząd rekomendować będzie skupienie aktywności Emitenta na wykorzystywaniu posiadanych aktywów finansowych poprzez m.in. ich lokowane w formie zabezpieczonych wysokokwotowych pożyczek udzielanych wiarygodnym podmiotom. W zakresie realizacji planowej strategii Spółka posiada zdolność generowania kapitału na poziomie sięgającym ( dwustu milionów złotych ), zarówno ze środków własnych jak i korzystając z finansowania zewnętrznego.
Jednocześnie Zarząd informuje iż działalność tą lecz w mniejszym zakresie prowadzi obecnie z powodzeniem udziela dobrze zabezpieczonych pożyczek gotówkowych wielu wiarygodnym podmiotom. Zarząd Emitenta jest zdania, że obecna sytuacja gospodarcza pozwoli Spółce z sukcesem konkurować z innymi podmiotami z branży finansowej.
Zarząd wskazuje, że w jego ocenie zaproponowany kierunek działalności pozwoli Spółce w bezpieczny i efektywny sposób pomnażać posiadane przez nią aktywa.