menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacje dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7 /2011

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.02.2011r. zawarł ze Spółką ELKOP ENERGY S.A. w Płocku umowę sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy z dnia 08.02.2011r. jest zbycie przez Emitenta 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku na rzecz kupującego ELKOP ENERGY S.A. w Płocku.

W umowie z dnia 08.02.2011r. strony ustaliły, że łączna cena za zbywane przez Emitenta akcje wyniesie 660.000 zł. tj. 0,12 zł za jedną akcję Termin zapłaty ceny za akcje strony ustaliły na dzień 09.02.2011r. Emitent informuje, że wartość ewidencyjna zbywanych aktywów to 825.000zł.
Zbywane przez Emitenta 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda stanowią 3,30 % udziału w kapitale zakładowym spółki ATLANTIS ENERGY S.A. Przed zbyciem akcji objętych umową z dnia 08.02.2011r. Emitent posiadał łącznie 78.274.998 akcji ATLANTIS ENERGY S.A. która to ilość stanowiła 46,60% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniała do oddania 78.274.998 głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Emitent posiada 72.774.998 akcji ATLANTIS ENERGY S.A., która to ilość stanowi 43,30% udziału w jej kapitale zakładowym uprawnia do oddania 72.774.998 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.
Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy nim a nabywcą akcji spółką ELKOP ENERGY S.A. zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu Emitenta Pani Anna Kajkowska sprawuje jednocześnie funkcje członka Rady Nadzorczej nabywcy akcji oraz Pan Jacek Koralewski Prezes Zarządu nabywcy sprawuje jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent jednocześnie informuje, że posiada 610 akcji nabywcy tj. ELKOP ENERGY S.A. stanowiących 20,33% w jego kapitale zakładowym i uprawniających do oddania takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.
Podstawą kwalifikacji istotności zbywanych przez Emitenta aktywów jest ich wartość rynkowa przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport bieżący nr 8 /2011

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.02.2011r. zawarł ze Spółką P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie umowę pożyczki akcji.

Przedmiotem umowy z dnia 08.02.2011r. jest udzielenie przez Emitenta, jako pożyczkodawcę spółce P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie, jako pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki 350.000.000 akcji spółki Investment Friends Development S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290189 o wartości nominalnej spółki 0,01 zł każda.

Z tytułu udzielonej pożyczki Emitent będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł miesięcznie przez cały czas obowiązywania umowy. Strony określiły termin zwrotu przedmiotu pożyczki na dzień 23.12.2012r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu akcji pożyczkobiorca jest zobowiązany do wpłacenia na rachunek Emitenta kwoty 6.250.000 zł w terminie do dnia 15.03.2011r. Strony określiły, że zwrot kwoty udzielonej tytułem zabezpieczenia nastąpi w wysokości nominalnej w terminie 3 dni od dnia zwrotu akcji.

Umowa pożyczki akcji z dnia 08.02.2011r. nie zawiera, żadnych postanowień w przedmiocie kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa pożyczki akcji z dnia 08.02.2011r. została uznana za znaczącą przez Zarząd Emitenta ze względu na wartość akcji będących przedmiotem umowy oraz wartość udzielonego przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia.