menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wezwanie akcjonariuszy imiennych akcji serii C

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku wobec treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.03.2013r. w sprawie zmiany Statutu Spółki na mocy której to uchwały doszło do zmiany rodzaju 561 akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela oraz wobec treści uchwały nr 6 NZW z dnia 20.03.2013r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 561 akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, niniejszym zwraca się do akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne serii C o wskazanie numerów rachunków papierów wartościowych celem przeprowadzenia prawidłowej konwersji oraz dematerializacji posiadanych przez nich akcji.

Zarząd Atlantis S.A. informuje, że na wskazanych rachunkach papierów wartościowych zostaną zapisane akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji zwykłych imiennych serii C.
Zarząd Atlantis S.A. ponadto informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 6 NWZ z dnia 20.03.2013r. będzie się ubiegał o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

Informację o numerach rachunków papierów wartościowych prosimy kierować na adres Spółki ul. Padlewskiego 18C,09-402 Płock. w terminie do dnia 30.09.2013r.

W razie nie przekazania informacji w powyższym zakresie w terminie do dnia 30.09.2013r. Zarząd Spółki dokona zapisu akcji zwykłych na okaziciela serii C na specjalnym rachunku prowadzonym przez uprawniony Dom Maklerski.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy akcjonariuszy Spółki o kierowanie pytań do spółki drogą poczty elektronicznej pod adres biuro@atlantis-sa.pl, bądź telefonicznie pod numer (24) 367 31 31 w godzinach od 10:00-16:00