menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23 sierpnia 2013r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2013r.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy na skutek wniosku Emitenta z dnia 27.03.2013r. dokonał rejestracji zmian w rejestrze w zakresie zmiany § 5 poprzez dodanie pkt. 18, zmiany § 6 ust. 6 oraz § 6 ust. 6.2 oraz skreślenie § 6.3 Statutu Spółki.

Emitent poniżej podaje treść dodanych oraz zmienionych jednostek Statutu Spółki:

§ 5 ust. 18
“Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”

§ 6 ust. 6

“6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.
Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:
1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
6) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
7) 1.260.000 ( słownie : jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych ) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
8) 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
9) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L,”

§ 6 ust. 6.2:
“6.2 Akcje spółki są akcjami na okaziciela.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualną treść Statutu Spółki w zarejestrowanym brzmieniu.

Załącznik: