menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o zawarciu umowy pożyczki akcji

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 13.01.2014r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki akcji ze spółką DAMF Invest SA w Płocku jako pożyczkobiorcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki jest 3.050.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku.

3.050.000 akcji ELKOP ENERGY S.A. będących przedmiotem umowy z dnia 13.01.2014r. stanowi 18,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 3.050.000 głosów stanowiących 18,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.

Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.12.2015r.

Emitent informuje, że zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy Pani Małgorzata Patrowicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej pożyczkobiorcy Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że Umowa nie przewiduje szczególnych postanowień ani kar umownych.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Zarząd podjął decyzje o podaniu niniejszej informacji do wiadomości publicznej ze względu na fakt, że akcje będące przedmiotem umowy z dnia 13.01.2014r. reprezentują znaczny udział w kapitale oraz głosach spółki ELKOP Energy S.A.