menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz pierwsze półrocze 2014r.

Zarząd ATLANTIS S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23.01.2013r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 .
Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68.

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2013, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2014 r.,

Emitent nie korzystał do tej pory z usług z usług Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., w Warszawie.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.