menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian Statutu Spółki i nowa treść Statutu

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24 stycznia 2014r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 17.01.2014r. w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 § 1 ust. 2 – ust. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 grudnia 2013r opublikowanej raportem bieżącym nr 25/2013 z dnia 6 grudnia 2013r.

Emitent poniżej podaje aktualną treść zmienionych zapisów Statutu Spółki:

§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.
2. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:
378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela. §9
9.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest
wspólna i trwa trzy lata.
9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.

§11
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13
13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

§14
14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej

§16
16.2 Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.§ 17
17.2 Oprócz spraw wskazanych ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strata;
3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji.

§20
20.1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa powyżej.

Załączniki: