menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.05.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Płocku z dnia 14.05.2014r.dotyczące pośredniego nabycia akcji Emitenta.

Zawiadamiająca informuje, że wobec uzyskania w dniu 08.05.2014r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. oraz wobec spółki Atlantis S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio nabyła posiadane przez wyżej wymienione podmioty akcje ATLANTIS S.A. w Płocku (KRS 0000033281) w ilości 25.552.085 która to ilość stanowi 67,60 % udziału w kapitale zakładowym ATLANTIS S.A. oraz uprawnia do oddania 25.552.085 głosów stanowiących 67,60 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS S.A.

Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała żadnych akcji Emitenta.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkach w których pośrednio nabyła akcje w związku z uzyskaniem statutu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.