menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawiadomienie Akcjonariusza

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r.dotyczące pośredniego zbycia akcji Emitenta wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki Damf Invest S.A.

Zawiadamiająca informuje, że wobec utraty w dniu 13.08.2014r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio zbyła posiadane bezpośrednio i pośrednio przez wyżej wymieniony podmiot akcje Atlantis S.A. w Płocku _KRS 0000033281_ w ilości 25.640.082 która to ilość stanowi 67,83 % udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. oraz uprawnia do oddania 25.640.082 głosów stanowiących 67,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.

Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim zbyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Emitenta.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta.
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce w której pośrednio zbyła akcje w związku z utratą statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.