menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Sprzedaż 100% udziałów w spółce Office Center Sp. z o.o.

Zarząd ATLANTIS S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2014 z dnia 19.09.2014r. w sprawie zawiązania spółki Office Center Sp. z o.o. w Płocku informuje, że w dniu 30.12.2014r. Emitent zbył 1000 udziałów w spółce Office Center Sp. z o.o. stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów Office Center Sp. z o.o.

Umowa zawarta została ze Spółką Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000392143). Cena sprzedaży 1000 udziałów w spółce Office Center Sp. z o.o. ustalona została na 50.000,00 zł tj.50,00 zł za udział , która zostanie zapłacona przez nabywcę do dnia 31.03.2015 roku .Emitent informuje ,iż przysługuje mu jako Sprzedającemu prawo odkupu 1000 udziałów w spółce Office Center Sp. z o.o. za cenę 50.000 złotych do dnia 31.03.2015 r , zgodnie z treścią zawartej Umowy zbycia udziałów z dnia 30.12.2014r.

Pomiędzy Emitentem a nabywcą udziałów zachodzą powiązania . Prezes Zarządu Spółki nabywającej udziały Office Center Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że na zbycie udziałów spółki Office Center Sp. z o.o. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie uchwały z dnia 29.12.2014r.