menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian Statutu Spółki – Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 10/2015

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.04.2015 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 10.04.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.04.2015 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętymi po przerwie w dniu 28.11.2014r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tymi uchwałami w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z dotychczasowej wysokości 132.300.000 zł do wysokości 87.500.000,00 zł w drodze umorzenia12.800.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 3,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 44.800.000,00 zł. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 87.500.000,00 zł dzieli się na 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł każda.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r. §6 Statutu Spółki

§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.500.000 (osiemdziesiąt siedem milionów tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:
25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

Ponadto na mocy Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonane zostały zmiany §7 oraz § 27 pkt. 6 Statutu Spółki, poniżej Emitent przekazuje ich aktualną treść:

§7
W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego opłacenie akcji może nastąpić poprzez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego Spółki.

§ 27 pkt. 6)
6) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 10.04.2015r.

Załącznik: