menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta – Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014

Raport bieżący nr 15/2015

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje uzupełnienia informacji podanych do publicznej wiadomości raportem okresowym -raportem rocznym z dnia 23.03.2015r.

Emitent niniejszym uzupełnia informacje podane w punkcie 1.18 na stronie 47 dokumentu Sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTIS S.A. za rok 2014. Emitent informuje, że podał do wiadomości publicznej informację w zakresie:
1.18 Informacja o umowach zawartych z biegłym rewidentem.
Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 03.11.2014 r . wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 .Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2014, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2015 r., Emitent korzystał do tej pory z usług Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., w Warszawie. Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu . Cena za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 5000,00 złotych netto. Cena za przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 3000,00 złotych netto Innych Umów niż opisana powyżej Zarząd Atlantis S.A nie zawierał w 2014 roku.

Emitent niniejszym uzupełnia powyższą informację, która powinna brzmieć następująco:

1.18 Informacja o umowach zawartych z biegłym rewidentem .
Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 03.11.2014 r . wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 .Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68.
Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2014, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2015 r.,
Emitent korzystał do tej pory z usług Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., w Warszawie. Na tę okoliczność w dniu 04.11.2014 roku zawarta została stosowna Umowa . Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu. Cena za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014 została ustalona w wysokości 5000,00 złotych netto. Cena za przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego kończącego się dniu 30.06.2014r. ustalona została w wysokości 2800,00 złotych netto.
Innych Umów niż opisana powyżej Zarząd Atlantis S.A nie zawierał w 2014 roku.

Emitent informuje, że cena za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, wyniosła 5000,00 złotych netto. Podmiotem uprawnionym do wykonania badania sprawozdania finansowego było Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757,
natomiast cena za przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za okres półroczny kończący się 30.06.2013r. ustalona została w wysokości 4200,00 złotych netto .Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania była Polinvest –Audit Sp.z .o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łukasiewicza 1(31-429) , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia , XI Wydział Gospodarczy – KRS nr 00000150263, NIP 676-20-61-598, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1806. Umowa z podmiotem zawarta została w dniu 11.06.2013 roku . Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonany został przez Radę Nadzorczą w dniu 15.01.2013 roku Nr 2/2013.
Jednocześnie w roku 2013 z w/w podmiotem została zawarta w dniu 17-01-2013 roku Umowa , której przedmiotem było badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 . Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonany został przez Radę Nadzorczą w dniu 15-01-2013 roku Nr 1/2013.W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną w powyższym zakresie treść dokumentu Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014r.
Pozostałe informacje podane do publicznej wiadomości raportem okresowym – raportem rocznym z dnia 23.03.2015r. pozostają bez zmian.

Załączniki: