menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uzupełnienie informacji podanych raportem nr 9/2015 z dnia 31.03.2015r o zamiarze podziału Emitenta

Raport bieżący nr 16/2015

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje uzupełnienia informacji podanych do publicznej wiadomości raportem nr 9/2015 z dnia 31.03.2015r. w przedmiocie zamiaru podziału Emitenta.
Emitent informuje, że aktualnie głównym założeniem rozwoju strategicznego spółki jest kontynuacja i poszerzenie działalności w obszarze świadczenia usług z zakresu udzielana pożyczek gotówkowych wysokokwotowych podmiotom gospodarczym prowadzącym swą działalność na terenie Polski. Jako główny przedmiot działalności spółki Zarząd wskazuje, zatem: Pozostałą finansową działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [kod PKD 64.99.Z] i taki profil działalności spółka zamierza utrzymać w przyszłości po podziale.
Zgodnie z opracowanym zamiarem podziału ma on zostać dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki a wydzielane do spółki Przejmującej składniki majątkowe (aktywa i pasywa) nie będą związane bezpośrednio z tym profilem działalności wobec czego kontynuacja działalności w zakresie udzielania pożyczek nie jest zagrożona. Nadto Emitent wyjaśnia, że planowany efekt w postaci uporządkowania struktury wewnętrznej Emitenta zostanie osiągnięty poprzez wydzielenie do spółki Przejmującej aktywów i pasywów, które jak wyżej wskazano nie są przez Emitenta wykorzystywane do bieżącej działalności w zakresie udzielania pożyczek a jednocześnie generują koszty i pochłaniają czas Zarządu i innych służb spółki w tym w szczególności służb księgowych i prawnych niezbędnych dla działania Spółki. Zarząd wyjaśnia, że skala tych elementów i procesów wpływająca na działalność Spółki nie jest znacząca, jednak niewątpliwie efekt usunięcia takich czaso i kosztochłonnych elementów z tej struktury zwolni część potencjału Spółki, który będzie mógł zostać skierowany przez Zarząd na efektywniejsze obszary a także przyniesie wymierne obniżenie kosztów działalności.
Zarząd wskazuje, że jednym z elementów, który stanowił przesłankę podjętej decyzji o zamiarze podziału jest konieczność zwiększenia przejrzystości składników majątku spółki . Emitent wskazuje, że koniecznym jest ciągłe monitorowanie historycznych , zdarzeń prawnych i faktycznych zawierających pewne ryzyka wymagających od Zarządu nieustannego nadzoru nad tymi obszarami.
Kolejnym elementem , stanowiącym przesłankę podjętej decyzji jest konieczność obniżenia bieżących kosztów ponoszonych przez Spółkę między innymi z tytułu posiadania w swoich zasobach akcji i udziałów spółek niepublicznych , które ze względu na niepubliczny charakter tych praw tj. brak notowania na oficjalnym rynku giełdowym lub w alternatywnym systemie obrotu rodzi szereg problemów po stronie Spółki. Przede wszystkim Spółka celem wykazywania w swoich księgach rachunkowych aktualnej i rzetelnej wartości tych aktywów musi na bieżąco monitorować kondycję tych podmiotów. Ujęcie części tych akcji i udziałów spółek niepublicznych jako majątku Spółki podlegających wydzieleniu nie wpłynie negatywnie na osiągane przez Spółkę wyniki a w perspektywie długookresowej przyczyni się do obniżenia bieżących kosztów w tym kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku sporządzeniem raportów okresowych .Jak Zarząd wskazywał w żadnym stopniu nie wpłynie to na prowadzoną działalność finansową, stąd ich wydzielenie ze Spółki nie będzie miało również żadnego negatywnego przełożenia na prowadzoną działalność Spółki.