menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wypowiedzenie znaczącej umowy – umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 26/2015

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2015r. złożył wobec Zarządu Spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. w Płocku oświadczenie o wypowiedzeniu zabezpieczonej umowy pożyczki pieniężnej zawartej przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką Nowy Cotex Sp. z o.o. w Płocku jako pożyczkobiorcą w dniu 28.10.2013r.
Emitent o zawarciu umowy pożyczki z dnia 28.10.2013r. informował raportem bieżącym nr 22/2013 z dnia 29.10.2013r. natomiast o zawarciu aneksu do tej umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2015 z dnia 20.02.2015r.
Emitent informuje, że wypowiedzenie Umowy pożyczki z dnia 28.10.2013r. złożone w dniu 26.06.2015r. będzie skuteczne z dniem 31 lipca 2015r. i następuje na podstawie postanowień Umowy uprawniających Emitenta do wypowiedzenia Umowy w przypadku gdyby wymagalne niespłacone zadłużenie pożyczkobiorcy przekroczyło kwotę 300.000,00 zł.
Emitent informuje, że Umowa pożyczki z dnia 28.10.2013r. została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę spółkę Nowy Cotex Sp. z o.o. w Płocku w należyty sposób w tym w szczególności poprzez przeniesienie użytkowania wieczystego gruntu oraz własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego znajdujących się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 na Emitenta (przewłaszczenie na zabezpieczenie). Emitent informuje, że w braku terminowej spłaty zobowiązań przez spółkę Nowy Cotex Sp. z o.o. Emitentowi przysługiwało będzie prawo zaspokojenia się bezpośrednio poprzez sprzedaż nieruchomości bądź przejęcie jej na własność. Ponadto Emitentowi przysługuje zabezpieczenie w postaci poddania się przez pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 k.p.c do łącznej kwoty 43.500.000,00 zł.
Na dzień publikacji niniejszego raportu zaangażowanie Emitenta z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 29.100.000,00 zł ( dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy złotych ).