menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2015

Raport półroczny P 2015

Załączniki:

 

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2015 półrocze / 2015 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 202 1 360 291 325
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 804 787 194 188
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 852 -25 418 206 -6 083
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -284 -11 985 -69 -2 868
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 258 -19 992 62 -4 785
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 2 100 0 503
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -26 -29 877 -6 -7 150
VIII. Aktywa razem * 102 012 103 065 24 321 39 257
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 172 504 41 582
X. Kapitał zakładowy * 87 500 132 300 20 861 31 796
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 29 979 726 37 800 000 29 979 726 37 800 000
XII. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,01 -0,15 0,00 -0,04
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 4,04 4,25 0,96 1,02

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa