menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 27 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki / 27 czerwca 2011 roku o godz. 10:00

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18 c, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000033281 (dalej zwanej “Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 27 czerwca 2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c.

Dokumenty do pobrania: