menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 40/2015

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za III kwartał 2015r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 16.11.2015r., Zarząd Emitenta w dniu 12.11.2015r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2015r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych Spółki w wysokości 4 278 924,17 zł.

Odpisem aktualizującym objęta jest kategoria aktywów finansowych długoterminowych Emitenta w zakresie zawartych przez Emitenta umów pożyczki akcji FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie.

Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu oraz na dzień 30.09.2015r. kategoria aktywów finansowych objętych odpisem dotyczy zawartych przez Emitenta jako pożyczkodawcę umów pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. obejmujących łącznie pakiet 1 287 541 akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, której akcje notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect GPW S.A. w Warszawie. Wartość tego aktywa finansowego w księgach Emitenta szacowana jest zgodnie z ich wartością godziwą, którą w przypadku akcji FLY.PL S.A. uczestniczących w obrocie ocenia się z uwzględnieniem ich kursu na rynku na którym są one notowane.

Emitent wyjaśnia, iż na dzień 30.06.2015r na który sporządzone zostało ostatnie sprawozdanie finansowe Emitenta obejmujące I półrocze 2015r., wartość aktywów objętych odpisem aktualizującym wynosiła 2 923 590,76 zł , przy pakiecie 595 436 akcji FLY.PL. S.A. Przy czym ówczesna wycena tych aktywów opierała się na ich wartości godziwej określonej w postaci wartości średnich ważonych notowań tego waloru na rynku giełdowym. Emitent informuje, że nabycie akcji FLY.PL S.A., będących przedmiotem zawartych przez Emitenta umów pożyczek nastąpiło za łączną kwotę 2 024 481 zł.

W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, wynik finansowy Emitenta ulegnie zmniejszeniu .
Wartość aktywów objętych odpisem aktualizującym tj. aktywów finansowych długoterminowych w zakresie zawartych przez Emitenta umów pożyczek obejmujących łącznie 1 287 541 akcji FLY.PL S.A., po dokonaniu ww. odpisu aktualizacyjnego w księgach Emitenta wyniesie 1 274 665,59 zł.

Podstawą dokonania odpisu była przeprowadzona przez Zarząd Emitenta analiza finansowa w oparciu o bieżące i historyczne notowania kursu akcji spółki FLY.PL S.A. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że w poprzednich okresach sprawozdawczych Emitent dokonywał aktualizacji wyceny tego aktywa na podstawie średniego ważonego kursu giełdowego FLY.PL S.A. w danym okresie.
Aktualnie mając na uwadze względną stabilizację oraz znaczący spadek kursu akcji FLY.PL S.A. Zarząd dokonał ponownej wyceny aktywa finansowego długoterminowego w postaci umowy pożyczki akcji FLY.PL S.A. na podstawie średniej ceny ważonej walorów FLY.PL S.A., gdzie wagą jest wolumenem obrotów akcjami tej spółki w okresie (iloraz wartości obrotów w danym przedziale czasu do jego wolumenu). Tak ważona cena wyniosła 0,99 zł za każdą akcję FLY.PL S.A. i stanowi podstawę wartości dokonanego przez Emitenta odpisu aktualizującego.