menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 350 2 821 562 673
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 223 1 632 292 390
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -5 427 -25 274 -1 297 -6 033
IV. Zysk _strata_ netto -5 427 -25 274 -1 297 -6 033
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -824 1 777 -197 424
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 274 29 254 65 6 983
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 -59 712 0,48 -14 253
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -552 -28 681 -132 -6 846
IX. Aktywa razem 91 645 103 065 21 505 24 181
X. Zobowiązania krótkoterminowe 372 504 87 118
XI. Kapitał własny 90 385 101 924 21 210 23 913
XII. Kapitał zakładowy 87 500 132 300 20 533 31 040
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 78 269 589 25 000 000 78 269 589
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,22 0,32 -0,05 0, 08
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,62 2,7 0,85 0,63