menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmniejszenie udziału w Spółce

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.07.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5 %.

Zmniejszenie udziału Pana Mariusza Patrowicza w ogólnej liczbie głosów nastąpiło na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz wyjaśnił, że wobec rejestracji akcji emisji serii K Emitenta na jego rachunku zapisanych zostało 3.000.500 nowych akcji serii K.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, Pan Mariusz Patrowicz posiadał 3.002.661 akcji , która to ilość stanowiła 7,14 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniała do oddania 3.002.661 głosów stanowiących 7,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie Pan Mariusz Patrowicz posiada 6.003.161 akcji Emitenta co stanowi 4,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 6.003.161 głosów stanowiących 4,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Pan Mariusz Patrowicz nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu