menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie aktywów znacznej wartości

Zarząd ATLANTIS S.A. niniejszym informuje o objęciu akcji serii K spółki FON SA o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych spółki Emitenta , to jest o nabyciu aktywów znacznej wartości.
Emitent w dniu 27-06-2011r zawarł ze spółką FON SA umowę objęcia 221.733.000 warrantów subskrypcyjnych z których każdy dawał prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii K spółki FON SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Warranty spółka FON wyemitowała na podstawie § 2 uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FON SA z dnia 10.05.2011r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki”
ATLANTIS S.A. realizując uprawnienie przysługujące mu z posiadanych warrantów w dniu 29 czerwca 2011 roku dokonał zapisu na 221.733.000 akcji serii K Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 22.173.300 zł oraz o wartości emisyjnej 0,36 zł za każdą akcję tj. o łącznej wartości emisyjnej 79.823.880zł. Akcje zostały wydane Emitentowi w dniu 20.07.2011r.Akcje spółki FON SA objęte w zamian za warranty subskrypcyjne stanowiąc 65,99 % w kapitale zakładowym spółki FON SA , dając 65,99 % głosów na walnym zgromadzeniu FON SA o czym Zarząd FON S.A poinformował w Raporcie Bieżącym Nr 58/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku.
Emitent informuje ,iż źródłem finansowania nabytych akcji były środki własne Emitenta.

W zakresie istnienia powiązań pomiędzy spółkami Emitent informuje , że wszystkie osoby wchodzące w skład rady nadzorczej Emitenta wchodzą w skład rady nadzorczej FON SA

Umowa objęcia akcji z dnia 27-06-2011r. została uznana za znaczącą przez Zarząd Emitenta ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.